Awarding of the winners (Novosibirsk)
Awarding of the winners (Novosibirsk)
Organizing committee (Novosibirsk)
Organizing committee (Novosibirsk)
The First round (Novosibirsk)
The First round (Novosibirsk)
Anna Gusakova, Dzmitry Emelyanov, Vadzim Marchuk (Belarus)
Anna Gusakova, Dzmitry Emelyanov, Vadzim Marchuk (Belarus)
The First round (Novosibirsk)
The First round (Novosibirsk)