NSUCRYPTO-2014

NSUCRYPTO-2015

NSUCRYPTO-2016

NSUCRYPTO-2017

Awarding of the winners (Novosibirsk)
Organizing committee (Novosibirsk)
The First round (Novosibirsk)
Anna Gusakova, Dzmitry Emelyanov, Vadzim Marchuk (Belarus)
The First round (Novosibirsk)